Genealogia rodziny Piłsudskich

Pierwszym przodkiem Józefa Piłsudskiego, o którym wiadomo coś więcej, był Kazimierz Ludwik Piłsudski, szlachcic urodzony na przełomie XVII i XVIII wieku, prapradziad marszałka.

Był on jedynym synem Rocha Mikołaja Piłsudskiego oraz Małgorzaty z Pancerzyńskich (siostry biskupa Karola Piotra Pancerzyńskiego, biskupa smoleńskiego i wileńskiego). Prapradziad Józefa Piłsudskiego był od 1722 roku startostą alkiskim. Był dwukrotnie żonaty. Ze swoją drugą żoną, Rozalią ks. Puzunianką miał kilkoro dzieci, w tym Kazimierza, pradziada marszałka. Był właścicielem licznych majątków ziemskich. Zmarł prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII wieku.

Jego syn, Kazimierz Piłsudski herbu Piłsudski urodził się ok. 1750 roku. Był rotmistrzem żmudzkim, sędzią ziemskim powiatu rosieńskiego a następnie prezydentem tego sądu. Ożenił się z Anną z Billewiczów herbu Mogiła, przez matkę spokrewnioną z kniaziowskim rodem Połubińskich. Mieli pięcioro dzieci. Jeden z synów – Piotr Paweł – był dziadkiem marszałka. Kazimierz Piłsudski zmarł między 1815 a 1820 rokiem, jego żona Anna – 6 sierpnia 1837 roku.

Piotr Paweł Piłsudski przyszedł na świat w 1795 roku. Był bratem Był bratem Walerego, Jerzego, Józefa i Teresy. W roku 1832 w Paryndze dziad przyszłego Marszałka wziął ślub z szesnaście lat młodszą Teodorą Urszulą Otylią Butlerówną z Rapszan, polską hrabianką. W prezencie ślubnym otrzymał od siostry swojej matki Eufrozyny z Billewiczów Białłozorowej majątek Poszuszwie wraz z innymi majątkami oraz rozległymi lasami. Z kolei w roku 1843 zmarł jego teść Wincenty Butler i zostawił rodzinie majątek Rapszany. Mieli ośmioro dzieci, z których Józef Wincenty był ojcem przyszłego marszałka Polski.

Piotr Paweł zmarł w Poszuszwiu 24 listopada 1851 roku. Jego żona zmarła 5 października 1886 roku.

Ojciec Józefa Piłsudskiego, Józef Wincenty Piotr Piłsudski przyszedł na świat 22 lutego 1833 roku w Raszpanach. Uczęszczał do gimnazjum w Krożach, studiował agronomię w Instytucie Agronomicznym w Horyhorkach. Podczas powstania styczniowego był komisarzem rządu powstańczego na powiat kowieński. 22 kwietnia 1863 roku ożenił się z Marią z Billewiczów herbu Mogiła (to już drugie małżeństwo Piłsudskich z Billewiczami). Maria urodziła się w 1842 roku w Adamowie w ówczesnej guberni kowieńskiej, w rodzinie Antoniego Billewicza herbu Mogiła i Heleny z Michałowskich. Pochodziła z jednego z najznakomitszych rodów szlacheckich na Litwie. W posagu wniosła cztery duże majątki i kilkaset tysięcy rubli – jednak błędy w zarządzaniu sprawiły, że rodzina zubożała. Rodzina Piłsudskich zamieszkała w Wilnie. Józef Wincenty i Maria mieli dwanaścioro dzieci, nad których edukacją i wychowaniem czuwała przede wszystkim matka. To ona zaszczepiła w dzieciach, zwłaszcza w Józefie, patriotyzm i wiarę w możliwość odzyskania przez Polskę niepodległości. Maria Piłsudska zmarła we wrześniu 1884 roku w Wilnie. Ojciec Józefa Piłsudskiego – 15 kwietnia 1902 roku w Petersburgu.